Tổng Bí Thư Trần Phú

Được gặp Nguyễn Ái Quốc, như ánh mặt trời soi con đường mở lối, đồng minh Trần Phú quyết trung tâm hiến dâng đời mình đến lý tưởng, lành mạnh và tích cực truyền cại trị nghĩa Mác - Lê-nin bởi sự nghiệp biện pháp mạng của Đảng với của Nhân dân.

Bạn đang xem: Tổng bí thư trần phú

*

Chân dung nuốm Tổng túng thư è Phú. Ảnh bốn liệu

Từ khi được tiếp cận cùng với chương trình, điều lệ, đông đảo tài liệu giảng dạy và cả phương thức cách mạng của Hội vn cách mạng giới trẻ do Nguyễn Ái Quốc sáng sủa lập, bạn hữu Trần Phú đã bị hấp dẫn thực sự do luồng bốn tưởng mới, một phương thức cứu nước mới.

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, CNXH khoa học được bằng hữu Trần Phú lập cập nắm bắt và bạn bè sớm hiểu sâu sắc rằng, con phố duy tốt nhất để phương pháp mạng nước ta giành được thành công hoàn toàn là con đường chủ nghĩa Mác - Lê-nin, sự nghiệp tranh đấu giải phóng dân tộc, giải phóng kẻ thống trị phải được để vào hành trình của CNXH.

Gắn lý luận với thực tiễn, bè bạn Trần Phú vừa tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê-nin, CNXH, vừa phổ cập kiến thức vận động giải pháp mạng theo công tác “Thanh niên” nhằm mục đích thực hiện nay “vô sản hóa” nhấn thức và trào lưu đấu tranh sinh hoạt Việt Nam, duy nhất là phong trào công nhân, đóng góp thêm phần làm chuyển biến trẻ trung và tràn đầy năng lượng phong trào cách mạng ở nước ta vào trong thời điểm cuối thập niên 20 của rứa kỷ XX.

Với bầu nhiệt huyết và lý tưởng biện pháp mạng, bởi vì mục tiêu chủ quyền cho dân tộc, tự do, niềm hạnh phúc cho Nhân dân, bằng lý luận của nhà nghĩa Mác - Lê-nin và thực tế trong nước, đồng minh Trần Phú đã xong dự bàn luận cương chủ yếu trị của Đảng.

*

Khu lưu giữ niệm cầm cố Tổng túng bấn thư è cổ Phú trên Tùng Ảnh - Đức lâu là địa chỉ cửa hàng đỏ cho nỗ lực hệ trẻ học tập. Ảnh Thanh Hải

Tháng 10/1930, họp báo hội nghị Trung ương lần trước tiên đã bầu bằng hữu Trần Phú có tác dụng Tổng túng bấn thư thứ nhất của Đảng và thông qua Luận cương thiết yếu trị. Luận cương khẳng định mục tiêu của biện pháp mạng Việt Nam: “Trong ban đầu cuộc biện pháp mạng sinh hoạt Đông Dương sẽ là 1 trong những cuộc biện pháp mạng tứ sản dân quyền”, tiếp nối “tiến lên con đường cách mạng vô sản”, “bỏ qua thời kỳ tứ bổn nhưng tranh đấu tiến trực tiếp lên tuyến phố XHCN”(1).

Để thực hiện phương châm đó, Tổng túng bấn thư trằn Phú thuộc Thường vụ tw Đảng đã tập trung cho công tác làm việc tuyên truyền lý tưởng cộng sản, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin, thực chất ưu việt của cơ chế XHCN trong thống trị công nhân và các tầng lớp dân chúng lao động nhằm mục đích trang bị lý luận giải pháp mạng, mang lại niềm tin, có mặt ý chí đấu tranh chấm dứt “cuộc cách mạng bốn sản dân quyền” với “tranh đấu tiến trực tiếp lên con phố XHCN”.

Xem thêm:

Tổng bí thư è cổ Phú và trung ương Đảng nhận mạnh: “Muốn mang lại trong Đảng với trong quần chúng vô sản gồm một nền tư tưởng bôn-sơ-vích thì rất cần được huấn luyện đến đảng viên cùng thợ thuyền theo đại cương cứng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin mà xử lý những việc xẩy ra trong sự kẻ thống trị tranh đấu hàng ngày và địa thế căn cứ vào mọi sự kinh nghiệm tay nghề tranh đấu mà trở nên tân tiến trình độ tứ tưởng”(2).

“Điều khiếu nại cốt yếu” nhằm đạt mục đích chủ nghĩa cộng sản, theo đồng minh Trần Phú là “Cần phải bao gồm một Đảng cùng sản bao gồm đường chánh trị đúng đắn, bao gồm kỷ mức sử dụng tập trung, mật thiết liên hệ với quần bọn chúng và yêu cầu trong tranh đấu mà trưởng thành. Đảng là đội mũi nhọn tiên phong của vô sản thống trị lấy chủ nghĩa những Mác cùng Lê-nin là gốc…”(3).

*

Do vậy, với cương cứng vị là Tổng túng thư của Đảng, bè bạn Trần Phú đang rất chăm sóc công tác xây cất Đảng cùng trên thực tiễn đã có khá nhiều đóng góp to mập trong kiến tạo Đảng vững bạo dạn về chính trị, bốn tưởng, tổ chức và đạo đức. Đồng thời, khẳng định công tác xây dựng các tổ chức quần bọn chúng nhân dân là thiết kế lực lượng bí quyết mạng, một thành phần của công tác làm việc xây dựng Đảng nên bạn bè Trần Phú đã chỉ huy kịp thời, nhanh chóng xây dựng, củng cố những tổ chức quần chúng đặc biệt như: Công hội, Nông hội, thanh nữ hội, bạn trẻ hội, cứu vớt tế hội…, tạo sức mạnh tổng hòa hợp để triển khai mục tiêu tự do dân tộc và CNXH.

Cao trào bí quyết mạng 1930 - 1931 với Xô viết Nghệ Tĩnh là sự việc thể hiện trong trong thực tế con đường cách mạng tuyệt nhất đúng: tuyến phố cách mạng vô sản bởi vì Đảng đề xướng và chỉ đạo theo công ty nghĩa Mác - Lê-nin, tứ tưởng hồ Chí Minh.

Đó cũng là công dụng của quá trình “vô sản hóa”, quá trình truyền thống trị nghĩa Mác - Lê-nin, CNXH vào vn của cầm cố hệ tiền phong thời dựng Đảng, vào đó, vai trò của bằng hữu Trần Phú - Tổng túng bấn thư đầu tiên của Đảng là hết sức quan trọng.

Tinh thần bí quyết mạng và sự hy sinh cao tay của bạn cộng sản è Phú vẫn lay rượu cồn triệu triệu con tim người việt nam yêu nước, tác động thâm thúy tới lẽ sống, tinh thần của cả dân tộc bản địa và lớp lớp những thế hệ giải pháp mạng tiếp cách sau nguyện tranh đấu, hy sinh vì đạo lý vĩnh hằng “không có gì quý rộng độc lập, từ bỏ do”, vì chưng CNXH.

---------------

(1), (2), (3): Đảng cùng sản Việt Nam, Văn khiếu nại Đảng toàn tập, Nxb chủ yếu trị quốc gia, tp. Hà nội 2005.