TỪ TRÁI NGHĨA TIẾNG ANH

Từ trái nghĩa giờ Anh là đông đảo từ bao gồm chân thành và ý nghĩa tương bội nghịch, trái ngược nhau. Cùng tìm hiểu về các nhiều loại tự trái nghĩa, giải pháp tạo thành tự trái nghĩa vào tiếng Anh qua nội dung bài viết sau đây của miyvue.com nhé.

Bạn đang xem: Từ trái nghĩa tiếng anh


1. Từ trái nghĩa giờ đồng hồ Anh là gì?

Từ trái nghĩa giờ đồng hồ Anh (antonyms) là đều từ tất cả nghĩa tương phản nghịch, trái ngược nhau.

Ví dụ:

long (dài) >

fat (béo) >

*

2. Các nhiều loại trường đoản cú trái nghĩa trong giờ Anh

Từ trái nghĩa tiếng Anh hoàn toàn có thể được chia thành 3 loại, bao gồm:

Complementary Antonyms (là hồ hết từ bỏ trái nghĩa không tồn tại điểm chung)

Ví dụ:

boy (con trai)- girl (bé gái)

off (tắt)- on (bật)

night (ban đêm) - day (ban ngày)

entrance (lối vào) - exit (lối ra)

exterior (ngoại thất)- interior (nội thất)

true (đúng)- false (sai)

dead (bị tiêu diệt đi)- alive (sống lại)

push (đẩy)- pull (kéo)

pass (thông qua) - fail (trượt)

*

Relational Antonyms (là số đông trường đoản cú trái nghĩa yêu cầu thuộc trường thọ thì mới giành được từ trái nghĩa với chúng)

Ví dụ:

above sầu (bên trên) - below (bên dưới)

doctor (bác bỏ sĩ) - patient (bệnh nhân)

husb& (bạn chồng)- wife (bạn vợ)

servant (đầy tớ)- master (nhà nhân)

borrow (mượn) - lend (trả)

give (mang lại đi) - receive (nhấn lại)

predator (động vật ăn thịt) - prey (con mồi)

buy (thiết lập lại)- sell (chào bán đi)

instructor (bạn hướng dẫn)- pupil (học tập trò)

*

Graded Antonyms (là tự trái nghĩa mang nghĩa so sánh)

Ví dụ:

young (fan trẻ)- elderly (fan già)

hard (khó)- easy (dễ)

happy (vui vẻ)- wistful (ai oán bã)

wise (khôn ngoan)- foolish (dại ngốc)

fat (béo) - slyên ổn (mảnh mai)

warm (ấm áp) - cool (giá buốt lẽo)

early (sớm)- late (muộn)

fast (nhanh) - slow (chậm)

dark (đậm)- pale (nhạt)

3. Cách tạo nên thành từ bỏ trái nghĩa

Bên cạnh mọi từ bỏ trái nghĩa tất cả sẵn, bọn họ còn hoàn toàn có thể tạo nên những cặp tự trái nghĩa bằng phương pháp thêm tiền tố cho việc đó.

Xem thêm:

Thêm chi phí tố -dis:

Ví dụ:

Agree (đồng ý) → disagree (không đồng ý)

Appear (Xuất hiện)→ disappear (biến chuyển mất)

Belief (niềm tin)→ disbelief (mất niềm tin)

Honest (trung thực)→ dishonest (giả dối)

*

Thêm chi phí tố -in:

Ví dụ:

Tolerant (khoan dung)→ intolerant (không khoan dung)

Decent (lối hoàng)→ indecent (không đứng đắn)

Discreet (kín đáo đáo, thận trọng) → indiscreet (vô kỷ luật)

Excusable (rất có thể bào chữa)→ inexcusable (thiết yếu bào chữa)

Thêm chi phí tố -mis:

Ví dụ:

Behave (cư xử)→ misbehave sầu (cư xử sai)

Interpret (diễn giải)→ misinterpret (hiểu sai)

Lead (dẫn đầu)→ mislead (tiến công lừa)

Trust (tin tưởng)→ mistrust (hoài nghi tưởng)

Thêm tiền tố -un:

Ví dụ:

Likely (gồm thể)→ unlikely (ko chắc chắn)

Able (bao gồm thể)→ unable (không thể)

Fortunate (may mắn)→ unfortunate (không may mắn)

Forgiving (tha thứ)→ unforgiving (ko tha thứ)

Thêm chi phí tố -non:

Ví dụ:

Entity (thực thể)→ nonentity (không thực thể)

Conformist (fan phù hợp)→ nonconformist (ko phù hợp)

Payment (thanh toán)→ nonpayment (không thanh toán)

Sense (giác quan)→ nonsense (không có ý nghĩa)

4. Các cặp tự trái nghĩa vào giờ đồng hồ Anh

*

miyvue.com.cn đang tổng đúng theo gần như cặp tự trái nghĩa trong tiếng Anh nhằm bạn có thể ghi ghi nhớ với học giờ Anh giỏi hơn.

1. long – short

long /lɒŋ/: dài

short /ʃɔːt/: ngắn

2. soft – hard

soft /sɒft/: mềm

hard /hɑːd/: cứng

3. empty -full

empty /ˈɛmpti/: trống

full /fʊl/: đầy

4. narrow – wide

narrow /ˈnærəʊ/: hẹp

wide /waɪd/: rộng

5. heavy – light

heavy /ˈhɛvi/: nặng

light /laɪt/: nhẹ

6. hot – cold

hot /hɒt /: nóng

cold /kəʊld/: lạnh

*

7. sour – sweet

sour /ˈsaʊə/: chua

sweet /swiːt /: ngọt

8. big – small

big /bɪg/: to

small /smɔːl/: nhỏ

9. tall – short

tall /tɔːl/: cao

short /ʃɔːt/: thấp

10. thin – thick

thin /θɪn/: mỏng

thiông chồng /θɪk/: dày

11. wet – dry

wet /wɛt/: ướt

dry /draɪ/: khô

12. dirty – clean

dirty /ˈdɜːti/: bẩn

clean /kliːn/: sạch

*

13. new – old

new /njuː/: mới

old /əʊld/: cũ

14. beautiful – ugly

beautiful /ˈbjuːtəfʊl/: xinh đẹp

ugly /ˈʌgli/: xấu xí

*

15. easy – difficult

easy /ˈiːzi/: dễ

difficult /ˈdɪfɪkəlt/: khó

16. cheap – expensive

chep /ʧiːp/: rẻ

expensive /ɪksˈpɛnsɪv/: đắt

17. deep – shallow

deep /diːp/: sâu

shallow /ˈʃæləʊ/: nông, cạn

18. careful – careless

careful /ˈkeəfʊl/: cẩn thận

careless /ˈkeəlɪs/: bất cẩn

19. early – late

early /ˈɜːli/: sớm

late /leɪt/: muộn

đôi mươi. interesting – boring

interesting /ˈɪntrɪstɪŋ/: thú vị

boring /ˈbɔːrɪŋ/: nhàm chán

21. far – near

far /fɑː/: xa

near /nɪə/: gần

22. fast – slow

fast /fɑːst/: nhanh

slow /sləʊ/: chậm

23. bad – good

bad /bæd/: xấu

good /gʊd/: tốt

*

24. sad – happy

sad /sæd/: bi lụy bã

happy /ˈhæpi/: vui vẻ

25. high – low

high /haɪ/: cao

low /ləʊ/: thấp

26. thin – fat

thin /θɪn/: gầy

fat /fæt/: béo

27. rich – poor

rich /rɪʧ/: giàu

poor /pʊə/: nghèo

28. right – wrong

right /raɪt/: đúng

wrong /rɒŋ/: sai

29. dangerous – safe

dangerous /ˈdeɪnʤrəs/: nguy hiểm

safe /seɪf/: an toàn

30. svào – weak

svào /strɒŋ/: khỏe

weak /wiːk/: yếu

31. tight – loose

tight /taɪt/: chặt

loose /luːs/: lỏng

32. noisy – quiet

noisy /ˈnɔɪzi/: ồn ào

quiet /ˈkwaɪət/: lặng lặng

33. up – down

up /ʌp/: lên

down /daʊn/: xuống

34. young – old

young /jʌŋ/: trẻ

old /əʊld/: già

35. dark – light

dark /dɑːk/: về tối tăm

light /laɪt/: sáng sủa sủa

36. clever – stupid

clever /ˈklɛvə/: thông minh

stupid /ˈstjuːpɪd/: dại dột ngốc

37. liquid – solid

liquid /ˈlɪkwɪd /: lỏng

solid /ˈsɒlɪd/: rắn

*

38. lazy – hard-working

lazy /ˈleɪzi/: lười biếng

hard-working /ˈhɑːdˌwɜːkɪŋ/: chuyên chỉ

39. polite – rude

polite /pəˈlaɪt/: kế hoạch sự

rude /ruːd/: bất lịch sự, vô duyên

40. common – rare

comtháng /ˈkɒmən/: phổ biến

rare /reə/: thi thoảng thấy

41. rough – smooth

rough /rʌf/: gồ ghề

smooth /smuːð/: trơn tru nhẵn

42. tiny – huge

tiny /ˈtaɪni/: tí hon

huge /hjuːʤ/: khổng lồ

43. tame – wild

tame /teɪm/: thuần dưỡng

wild /waɪld/: hoang dã

44. sichồng – healthy

sick /sɪk/: gầy yếu

healthy /ˈhɛlθi/: khỏe khoắn mạnh

*

45. ancient – new

ancient /ˈeɪnʃ(ə)nt/: cổ

new /njuː/: mới

46. present – absent

present /ˈprɛznt/: gồm mặt

absent /ˈæbsənt/: vắng tanh mặt

47. asleep – awake

asleep /əˈsliːp/: đã ngủ

awake /əˈweɪk/: thức giấc

48. brave – afraid

brave /breɪv/: dũng cảm

afraid /əˈfreɪd/: sợ hãi

49. busy – free

busy /ˈbɪzi/: bận rộn

free /friː/: rảnh rỗi

50. same – different

same /seɪm/: giống như nhau

different /ˈdɪfrənt/: không giống nhau

51. Above-below

above /ə’bʌv/ trên

below /bi’lou/ dưới

52. Add-Subtract

add /æd/ cùng, thêm vào

subtract/səb’trækt/ trừ

53. All-none

all /ɔ:l/ tất cả

none /nʌn/ không chút ít nào

54. Alone-together

alone /ə’loun/ solo độc

together /tə’geðə/ thuộc nhau

55. Back-front

back /bæk/ phía sau

front /frʌnt/ phía trước

56. Before-after

before /bi’fɔ:/ trước

after /ɑ:ftə/ sau

57. Begin-end

begin /bi’gin/ bắt đầu

kết thúc /end/ kết thúc

58. Big-little

big /big/ to

little /’litl/ nhỏ

59. Cool-warm

cool /ku:l/ : đuối mẻ

warm /wɔ:m/ nóng áp

60. Dark-light

dark /dɑ:k/ tối

light /lait/ sáng

61. Difficult-easy

difficult /’difikəlt/ khó

easy /’i:zi/ dễ

62. Dry-wet

dry /drai/ khô

wet /wet/ ướt

*

63. east-west

east /i:st/ đông

west /west/ tây

64. Empty- full

empty /’empti/ trống không

full /ful/ đầy

65. Enter- exit

enter /’entə/ lối vào

exit /’eksit/ lối ra

66. Even-Odd

even /’i:vn/ chẵn

odd /ɒd/ lẻ

67. Fact-Fiction

fact /fækt/ sự thật

fiction /’fik∫n/ điều hư cấu

68. First-last

first /fə:st/ đầu tiên

last /lɑ:st/ cuối cùng

69. Get-Give

get /get/ thừa nhận được

give /giv/ đến, biếu, tặng

70. inside -outside

inside /in’said/ trong

outside /’autsaid/ ngoài

71. Jolly-Serious

jolly /’dʒɔli/ chơi bỡn

serious /’siəriəs/ hệ trọng

72. know-guess

know /nou/ biết

guess /ges/ đoán

73. leave-stay

leave sầu /li:v/ rời đi

stay /stei/ lưu lại lại

74. Left-rigth

left /left/ trái

right /rait/ phải

75. Loud-quiet

loud /laud/ ồn ào

quiet /’kwaiət/ lặng lặng

76. Most-least

most /moust/ hầu hết

least /li:st/ không nhiều nhất

77.near-far

near /niə/ gần

far /fɑ:/ xa

78. North-South

north /nɔ:θ/ bắc

south / saʊθ/ nam

79. On-Off

on /on/ bật

off /ɔ:f/ tắt

80. Open-close

open /’oupən/ mở

cthua thảm /klouz/ đóng

81. Over-under

over /’ouvə/ trên

under /’ʌndə/ dưới

82. Part-Whole

part /pa:t/ phần, bộ phận

whole /həʊl/ toàn bộ

83. Play-work

play /plei/ chơi

work /wɜ:k/ làm

84. Private-public

private /ˈpraɪvɪt/ riêng rẽ tứ, cá nhân

public /’pʌblik/ tầm thường, công cộng

85. Question-answer

question /ˈkwɛstʃən/ hỏi

answer /’ɑ:nsə/ trả lời

86. Raise-Lower

raise /reiz/ tăng

lower /’louə/ giảm

87. Right-wrong

right /rait/ đúng

wrong /rɒŋ/ sai

88. sad-happy

sad /sæd/ bi thương rầu

happy /ˈhæpi/ vui niềm phần khởi, hạnh phúc

89. Safe-dangerous

safe /seif/ an toàn

dangerous /´deindʒərəs/ nguy hiểm

90. Same-different

same /seim/ giống như nhau

different /’difrәnt/ khác biệt

91. sit-stand

sit /sit/ ngồi >

92. sweet-sour

sweet /swi:t/ ngọt

sour /’sauə/ chua

93. Through-catch

through /θru:/ ném

catch /kætʃ/ bắt lấy

94. True-False

true /truː/ đúng

false /fɔːls/ sai

95. Up -down

up /ʌp/ lên

down /daun/ xuống

96. Vertical-horizontal

vertical /ˈvɜrtɪkəl/ dọc

horizontal /,hɔri’zɔntl/ ngang

97. Wide-narrow

wide /waid/ rộng

narrow /’nærou/ chật hẹp

98. Win-lose

win /win/ thắng

đại bại /lu:z/ thua

99. Young-old

young /jʌɳ/ trẻ

old /ould/ già

100. Laugh-cry

laugh / læf / cười

cry / kraɪ / khóc

101. Clean-dirty

clean / kliːn / sạch

dirty / ˈdɜːrti / nhơ bẩn, bẩn

102. Good-bad

good / ɡʊd / tốt

bad / bæd / xấu

103. Happy-sad

happy / ˈhæpi / vui vẻ

sad / sæd / buồn bã

104. Slow-fast

slow / sloʊ / chậm

fast / fæst / mau, nhanh

105. Open-shut

open / ˈoʊpən / mở

shut / ʃʌt / đóng

106. Smooth-rough

smooth / smuːð / nhẵn nhụi

rough / rʌf / xù xì

107. hard working-lazy

hard-working / hɑːrd ˈwɜːrkɪŋ / chăm chỉ

lazy / lazy / lười biếng

108. build-destroy

build / bɪld / xây

destroy / dɪˈstrɔɪ / phá

109. Bright-dark

bright / braɪt / sáng

dark / dɑːrk / tối

110. left-right

left / left / trái

right / raɪt / phải

*

111. Deep-shallow

deep / diːp / sâu

shallow / ˈʃæloʊ / nông

112. Beautiful-ugly

beautiful / ˈbjuːtɪfl / đẹp

ugly / ˈʌɡli / xấu xí

113.Strong-weak

svào / strɔːŋ / mạnh

weak / wiːk / yếu

114. Old-new

old / oʊld / cũ

new / nuː / mới

115. Brave-coward

brave sầu / breɪv / dũng cảm

coward / ˈkaʊərd / nhút nhát

116. Big-small

big / bɪɡ / to

small / smɔːl / nhỏ

117. Straight-crooked

straight / streɪt / thẳng

crooked / ˈkrʊkɪd / xung quanh co

118. hot-cold

hot / hɑːt / nóng

cold / koʊld / lạnh

119. Love-hate

love / lʌv / yêu

hate / heɪt / ghét

*

1trăng tròn.tall-short

tall / tɔːl / cao

short / ʃɔːrt / thấp

do vậy, trên đấy là tổng phù hợp 120 cặp từ bỏ trái nghĩa tiếng Anh thuộc hình ảnh trung thực giúp cho bạn dễ ghi nhớ. Hãy thuộc theo dõi và quan sát đa số nội dung bài viết tiếp sau của miyvue.com về chủ đề giờ Anh để học giỏi ngoại ngữ này rộng nhé.